اسناد ساواک از رفتار و فعالیت های شهید صدوقی دراینجا گردآوری شده است که قابل دسترسی است

اسناد ساواک درباره شهید آیت الله صدوقی لطفا به سایت زیر بروید

 

        |     |